254 het grafelijk leven in die haghe, in DE XIVdeEEUW. „omme dat si die ballinghen vangen souden of slaen die ut Zeelant gebannen waren voert dat si hoer handen slaen souden an heren Wouters goede van Eemskerke en dat houden tot mins heren behoef”. Een bode ghesendt an den scoute van Sinte Gheerden- berghe „omme dat hi die vier ghiselen soude laten ghaen, die daerin ghizelscap gheleghe hadde ut Zeelant”. Een bode ghesendt an den herenvan Ammerzoeijen roerende van enen man die hi ghevanghen hilt, dat hi die weder soude laten ghaen, overmidts.herenWillemWanten min here daer over hilt dat hi onsculdich was.” Een bode ghesendt uit Henegouwen met mins heren plackaerde an alle baeilliuwen in Zuut- en Northoil. en in Vrieslant, daer min here inscreef dat si hoer handen slaen souden an alle deghenen die si vernamen, dat vort- vluchtich waren ut Delf”. Een bode mit plackaerde an Holle vanReijmierswale „ome dat hi anetasten soude Jan Florens soene en sine kind en haer goet, ome dat si ut ghiselscap voere buten mins heren bevelen” en ten slotte nog een karakteristiek ingrijpen „ene bode ghesendt an den gherechte vanMiddelborch, die si heren Florens moeder van Borselen uter ghiselscap doen sou den, wantet onbehoerlike ware coninghe vrouwe te ghiselen”. Edelen, die tegen hem in verzet of in opstand kwamen, strafte hij met in beslag name hunner goederenzooals wij boven zagen, geschiedde dit met de goederen van Hein rich en van Wouter van Heemskerk, welke laatste, toen de Graaf zich weder met hem verzoende op 30 Dec. 1360, onder verband van zijn goed, 7000 Bourgonsche schilden boete moest betalen. Het opleggen eener groote boete was in den regel de straf, welke eene stad, wegens een misdrijf tegen het haar omgevend ambacht, of tegen eene naburige stad werd opgelegd, eene straf, die tevens uitnemend ’s Gra ven kas ten stade kwam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 275