HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 2Ó1 ad primum: „dat ut der stede van Delft comen sullen dusent mannen, alle barvoets en blootshooft ende bidden onse lieve zuster Machteld, Gravinne ende ons, dat wi hem hoer lijf gheven willen, omme Goede ende om onser Vrouwen willen van hemelriken.” „Item 500 vrouwen blootshooft ende hanghent haers ende mit horen besten cleederen, ende bidden, dat wi haren mannen ende hore vrynden hore lijf gheven wille om Godt ende om onser Vrouwen willen van hemelric.” ad secundum: „Ende die hem die borgemeesterschap onderwonden hebben, sal elc een slotel van der poort in die hant hebben, ende sullen alre voorsten gaen van de dusent mannen ende leveren onse lieve zuster ende ons die slotelen over.” ad tertium „7 aensienlijcke poorters sullen binnen jare na desen daghe tot Jherusalem varen bedevaerde voor onsen ouder sielen, op strafte van eeuwig verbanning ut der Graaflijkheid.” ad quartum„Alle stadshantvesten, privilegiën ende brieven sullen doot wesen ende machteloos ende die sullen sij ons overgheven sonder wedersegghen.” ad quintum„Die vesten der stat sal men slechten, beijde poorthusen, toornen, muren ende wallen, ende die graften vollen ende wes ons ghenuechte metten steene te doene, die van der vesten comen, sal staen tot onsen wille ende die stat van Delf sal nimmermeer vesten en onghevest bliven tot eeuwighen daghe.” ad sixtum„Ende tot Sint Jacobs-daghe naestcomende sal men ons betalen 60.000 Bruxelsche scilden, of paije- mente dat daer voor goet is.” Dat was de straf Delft opgelegd en door haar onder gaan. Doch, en dat teekent weer dien tijd, men vond binnen noch in den omtrek van Delft werclude bereid om haar vesten te sloopen, zoodat er boden werden ghesendt tot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 283