20 H. BRUGMANS. Hendrik Bielke was later rijksadmiraal van Denemarken. Brieven van Koning Frederik III aan hem, 16581659, bij Kernkamp, Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 291 vlg. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Gestrengen heere overste Henderick Bielke ende Johan Luden, coopman tot Amsterdam” noodig om den vrede tusschen de beide valkeniers weer te herstellen. Het ge noemde recht wordt nu door De Gyer aan Verbrugge afgestaan, maar deze neemt op zich aan zijn vakgenoot jaarlijks uit te keeren „de nombre van tien vogelen, te weten vijff geervalcken ende vijff geertarssels, alle lever baar” (N°. XLIII). Hoe Verbrugge zich de benoodigde vogels wist te ver schaften, leert de volgende acte (N°. XLIV). Den 20 Decem ber 1646 kwam hij overeen met Joachim Mom, „woonende tot Voornoorden (sic) in IJsIant”, dat deze hem in het volgende jaar zou leveren „twintich stuck vogelen”. Wij teekenen den prijs der valken aan de alderschoonste witte vakken ende tarssels, die in IJsIant gevangen werden ofte te becomen sijn”, gelden niet minder dan 30 rijksdaalders; mindere soorten worden betaald met 25 en 10 rijksdaalders. Voor 1648 was het tarief wat hooger en werd voor de schoonste valken zelfs 35 rijksdaalders betaald. Wij eindigen met een schuldbekentenis van 266 gulden 12 stuivers, door onzen ouden bekenden Hendrick de Gier afgegeven aan Verbrugge, „spruytende uyt saecke van den coop van acht vogelen, namentlick vier Noortse geer- tarsels ende vier Noortse geervalcken, alle gesonde ende leverbaere vogelen”. Met deze vogelen nemen wij ook voor dezen keer afscheid van de Haagsche notarissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 28