EEN ROMEINSCHE STAD BIJ DEN HAAG. Het verzoek van het bestuur van Die Haghe om, niet tegenstaande ik reeds vaker dit onderwerp behandelde, ook in haar orgaan een overzicht te geven van de kwesties, die ik op een vergadering van deze vereeniging mocht bespreken, mag ik niet afwijzen. Slechts door steun van een groot publiek van belangstellenden zullen wij die kwesties tot oplossing kunnen brengen, een gelegenheid dus om tot een Haagsch publiek te spreken van hetwelk men in deze allereerst belangstelling mag verwachten, mogen we niet laten voorbijgaan. Bedroevend weinig is het, wat we feitelijk weten om trent het verblijf van de Romeinen in ons land. De losse berichten der klassieke schrijvers, die men op ons land kan betrekken, hebben al heel weinig waarde en behalve dat heeft men nog slechts een enkele oude reiswijzer die ons, eigenlijk evenals een tegenwoordig spoorwegboekje, de stations noemt, die men op verschillende wegen ook in ons land tegenkwam. Wisten we nu maar, hoe die wegen hadden geloopen, doch dat laat zich alleen maar in groote trekken gissen. Den besten dienst doet daarbij een oude Romeinsche reiskaart, de bekende tabula Peutingeriana, waarop ook een gedeelte van ons land, links van den Rijn, is getee-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 291