EEN ROMEINSCHE STAD BIJ DEN HAAG. 274 loopen, zijn de meeste volgens den oudsten getuige Aurelius niet daar, doch elders in de buurt van Leiden gevonden, zoodat er slechts één stukje overblijft, dat werkelijk wel uit Katwijk schijnt te komen. En de platte grond van het gebouw zelf, dat door die oude schrijvers voor Romeinsch werd gehouden, heeft ten slotte een volkomen onromein- schen vorm. De poging om dus hier eenigen archaeologischen grond te krijgen voor een localiseering van Lugdunum bij Kat wijk is dan ook naar onze meening geheel mislukt. Er heeft wel een gebouw gestaan, maar dat was niet Romeinsch en bovendien een burcht, of wat het ook geweest is, als hier aanwezig was, van 5600 M". oppervlakte is toch onmogelijk een Romeinsche stad of vesting geweest. (Men vergelijke dat getal b.v. eens met de 80000 M2. ruïne bij Arentsburg). Overigens zijn er te Katwijk, vooral verder in zee wel enkele Romeinsche oudheden gevonden en ook meen ik op een oude aquarel, in het Leidsche archief aanwezig, de grondslagen van een in zee gelegen Romein sche hoeve, gelijk die zonder twijfel over het geheele Zuidelijk gedeelte van ons land veel voorkwamen, te zien, maar al zulke betrekkelijk geringe zaken geven ons toch geen recht te zeggen, dat daar een Romeinsche nederzetting van eenige beteekenis heeft gelegen. Een blik op de overstelpende massa’s vondsten, die er elders op zulk een plaats voor den dag plegen te komen, lijkt ons vol doende, om volkomen te genezen van het idee, dat men om de aanwezigheid van zoo’n nederzetting aan te toonen met zulke kinderachtig geringe archaeologische gegevens kan komen aandragen. Daar komt bij, dat er verder ook geen enkel ander gegeven is om dat Lugdunum daar te zoeken, dat de eenige getuige, die men buiten de archaelogische gegevens hier feitelijk bezit, de Peutinger kaart, ons dat Lugdunum niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 299