21 I. Protocol van notaris P. van Groenevelt. Mattheus Miller. Jan Hacke. Paulus Noorderwiel. Pieter van Hemert. Pieter van Groenevelt. nots. publicq. 1641. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den 27sten April 1641, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voor de naer- genoemde getuijgen, Sr. Mathijs Mulder, silversmith, woonende alhier in den Hage, dewelcke verclaerde verhuijrt ende Pouwels Noorderwiel, schoenmaecker, die bekende van deselven gehuijrt te hebben, seecker sijn verhuurder’s huijsinge ende erve, staende ende gelegen aen de Oostsijde vant Corte Achterom alhier, bij hem verhuijrder van de Vlaemse menoniste gesinde gecocht; ende dat voor den tijt van een jaer, ’tgeene ingaen zal Meij toecomende deses jaers 1641 ende expireren den lesten Aprill 1642 daeraen volgende, voor de somme van 280 gulden in ’t voorss. jaer eens gelt, te betaelen alle halff jaers ofte 6 maenden, de gerechte helft van dien, wesende hondert veertich gulden. Ende is geconditioneert, dat de verhuijrder sal gehouden wesen de voorn, huijsinge ten ingangh van huijr te leveren behoorlick gerepareert, van vloer, glas ende dackdicht, des dat de huijrder verbonden blijft ’tselve alsoo te onderhouden ende ter expiratie van de huijr in dier vougen wederom over te leveren, alles volgens de costume van ’s Gravenhage’tgeene voorsseijt is den huijrder ende verhuijrder te samen ende elcx voor sooveel hen aengaet belooven naer te comen ende voldoen, onder verbant van hare respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, egeen uijtgesondert, dselve onderwerpende alle heeren, hoven, rechten ende rechteren. Consenteerende hiervan gemaect ende elcx gelevert te werden huijrcedullen. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ten huijse van den verhuijrder, ten dage ende jaere voornoemt, ter presen tie van Jan Hacke, sticklijffmaecker, ende Pieter van Hemert als getuijgen van geloove hiertoe gerequireert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 29