22 II. Op huijden den nen Meij 1659, compareerde voor mij Johan Boutesteijn, notaris publijcq bij den hove van Hollandt gead- mitteert, Gillis Packet ter eenre, ende Hartoch Jacobs, mr. van de caertspeulen ende mette Tas, ter anderen sijden, dewelcke verclaren metten anderen aengegaen te hebben seeckere contract in manieren hiernaer volgende: te weten, den voornoemden Hartoch Jacobs besteet hem in dienste van den voornoemden Gillis Packet, den tijt van een geheel jaer, ingaende van huijden date deses aff, ende expireren sal den I2en Meij 1660, omme geduerende denselven tijt in alle kermissen, marckten, ten huijsen van den eersten comparant als elders, te speulen mette caert ende mette Tas voor welcke jaer dienst den voornoemden Gillis Packet aen den voornoemden Hartoch Jacobz. belooft heeft, gelijck hij belooft bij desen, de somme van vier hondert Carolus gulden, te betalen een hondert ende vijftich gulden op de hant ende de resterende penninghen ter concurente somme van voorss. vier hondert gulden toe, alle weecken vijff gulden, ’t welck inganck nemen sal van desen dach aff ende gedueren sal tot de volle betalinghe van de voorss. somme toe. Noch is ge- conditioneert, soo wanneer een van beijden de contractanten midderlewijle quame t’overlijden, soo sal dit contract comen te cesseren, wel te verstaen, dat den voornoemden Hertoch Jacobs sal behouden de voorss. een hondert en vijftich gulden, ende geen ander pretentie meer mogen eijsschen; noch is gecondi- tioneert ende bedonghen, dat tot proffijte van den voornoemden Hartoch Jacobs sal comen alle het geit, dat van de kussens, mitsgaders ’t vercopen van de hoockes boockes boeckges sullen werden ontfanghen. Wijders is noch geconditioneert, dat soo wanneer het gebeurde, dat den voornoemden Hertoch Jacobs hier ofte daer wierde gehaelt omme mette kaerte ofte hoockes boockes tas te speulen, sullen de proffijte ende de inkomsten daervan komende, comen ten behouve van de contractanten te samen, te weten elcx halff ende halff; ende soo wanneer den voornoemden Gillis Pacqué niet vooren stae, ofte den voor noemden Hertoch Jacobs niet van doen en hadde om te speulen, ende hij Hertoch Jacobs alsdan buijtens tijt speulde, sal de geheele proffijte comen ten behouve van Hertoch Jacobs. Tot naercominghe ende prestatie van ’t gunt voorss. staet, verbinden sij contractanten daervooren te samen ende elcx in ’t besonder haerluijder persoonen ende generalick alle hare UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 30