I 282 HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXUE EEUW. 1 het Scheveningsche Veer wagentjes, bijna gelijk aan de tegenwoordige veerwagens, en ook, zooals nu, zoodra er genoeg reizigers waren, d. w. z. niet al te dikwijls, want eerst in 1818 kwam de badgelegenheid tot stand, en wie zich naar het visschersdorp wenschte te begeven, zag meestal tegen de gezonde wandeling niet op. En de verbindingen met de buitenwereld Men houde mij ten goede, dat ik niet al de wekelijksche, twee- of driewekelijksche beurtdiensten naar Dordrecht, Zwolle, Middelburg of hoe die plaatsen ook verder mogen heeten opnoem het zou den lezer maar vervelen. Elk dier gelegen heden, die hun voornaamste verdienste in het goederen vervoer vonden, namen telkens een, twee of drie reizigers, soms meer, mee. Evenzoo de schuit naar Amsterdam, want wie eenigszins haast had, ging met de Leidsche trek schuit, en liet de eerste voor dengene, die zijn uur van vertrek kon uitkiezen. De Leidsche schuit de volks- schuit in tegenstelling van de marktschuit, die meer be paaldelijk voor het overbrengen van goederen diende de Leidsche schuit dan bracht het publiek in een 4V2 uur in onze academiestad. De vertrekuren, 7 a 8 per dag, waren zoo ingericht, dat de schuiten te Leiden aansloten op het veer van Leiden naar Haarlem en met dat naar Amsterdam, terwijl toch nog de tijd werd gelaten onder het loopen door de Sleutelveste ergens aan te leggen tot het gebruiken van het noodige. Missen der aansluiting was ondenkbaar, waar er door de regeeringen met behulp van commissarissen op het veer streng toezicht werd gehouden. Er werd bijvoorbeeld bepaald, dat het personeel niet mocht vloeken, dat zij niet dronken dienst mochten doen, dat men met het luiden van de bel moest afvaren; dat de schuit geregeld op de helling moest worden nagezien, en overigens goed schoongehouden, ja zoo nu en dan onder water gezet dat men niet meer dan het bepaalde geld mocht vragen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 310