Zaterdag HET VERVOERWEZEN VAN DEN I-IAAG IN DE XIXDE EEUW. 285 en Dinsdag, Dondag en Zaterdag van ’s Hage naar Am sterdam, ’s middags i uur precies van ’t Fleerenlogement.” Maar het nam niet op: u April 1801 vermeldt hetzelfde blad, dat de postwagen na 12 April 1801 provisioneel niet meer zal rijden; wel werd later de dienst weer hervat, maar de reizigers deden liever den langer durenden reis met de trekschuit, die slechts een kleinigheid kostte, dan den vluggeren per postwagen, waarbij men alleen aan vracht een bedrag van 4 gulden 15 stuivers en 12 pen ningen, of naar tegenwoordige berekening ƒ4,80, te be talen had. Maar de ondernemers namen wraakwas men door besloten water gedwongen van hun vervoermiddel gebruik te maken, dan kostte de rit 5 gulden 6 stuiver en 12 penningen, 5,35): gedurende dien tijd kon men echter dagelijks weg. Trouwens, ook het vrachttarief was zonderling genoeg, en toont wel aan, dat ijlgoed en goed van de buitens daarbij hoofdzaak waszoo kostte het vervoeren van een haas 8 stuivers, van een tonnetje haring 6 stuivers, van een mutsendoos 8 st. en van een ris vinken wie denkt hierbij niet aan de beschrijving van de vinkenbaan, voorkomende in het leven van David van Lennep ook 8 st. De reis over den nog niet bestraten weg ging over den Deijl, de Haagsche Schouw, de Postbrug, Hillegom, Heemstede en Haarlem. Niemand zal zich na dat alles verwonderen, dat dit vervoermiddel het eerste is, dat in de negentiende eeuw voor goed verdwijnt en wel reeds spoedig na het vertrek van Koning Lodewijk om plaats te maken voor den nieuw- modischen Fransche „Diligence”, die van een „Impériale” voorzien langs den nieuw gemaakten straatweg de ver binding tusschen Amsterdam en Parijs onderhield. Er waren 3 diensten van Amsterdam naar Parijs: twee over Den Haag en één over Utrecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 315