Illis Pacque. 23 goederen, present ende toecomende, stellende d’selve tot be- dwangh van alle heeren, hoven, rechten ende rechteren, ende specialyck den hove van Hollandt. Aldus gedaen ende gepas- seert in ’s Gravenhage, ter presentie van Reijer Cornelisz. van Moerkercke ende Sr. Dirck Maendecker, als getuijghen van geloven hiertoe versocht. Dit UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. III. Conditiën ende voorwaarden waerop Wilhem Hoorns, schoenmaecker, aennemen sal den soone van Erasmus Parceval. In den eersten sal hij den sone genaemt Edward Parceval aennemen voor thien jaeren. omme te leeren schoenmaecken. Sal gehouden wesen hem den cost te geven naer costuijmen. ende sal den vader gehouden wesen, sijnen soone te geven alle de klederen tot sijnen lijve behoorende, soo van linnen ende wollen, ende hij aenneme van nu voortaen ter expiratie van de thien jaeren toe, sal voorts onderhouden in cleeren wollen ende linnendaervooren dan gelooffden Erasmus Parceval den aennemer te betalen de somme van hondert gulden, ende te betaelen op date deses, alswanneer dit accoort sijn aenvanck nemen sal, de somme van vijftich gulden, ende alswanneer een jaar geëxpireert sal sijn, de andere vijftich gulden. Compareerde etc. ende den getuijgen naer genomineert Wilhelm Hoorns, schoenmaecker, ende Erasmus Parceval, beijde schrift is geschreven bij Hertoch Jacobs. D. Maendackers. Reijer Cornelisse Van Moercerken. ’tWelck ick getuijghe, J. Boutesteijn., not. publ. Bekenne ick ondergeschreven Hertoch Jacobs op reeckeningh van dit bovenstaende contract uijt handen van Illis Pacqué ont- fanghen te hebben de somme van vijffenvijftich gulden. Actum Haga den I3en Meij 1659. Protocol van notaris J. Boutesteijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 31