24 IV. Op huijden den ió;n May anno 1622, soo zijn Tijmen Janss., caffawercker,ter eenre ende Augustijn Pietersz., spiesmaecker.ter andere zijden, metten anderen geaccoordeert, dat hij Augustijn als vader ende voocht van Jan Augustijnss. sijnen zoon denzelven voor den tijt van vier jaeren, ingegaen den thienden Maij 1621, (van welcken tijt aff hij al bij hem heeft gewrocht) heeft besteedt bij den voorss. Tijmen Janss., omme bij denselven te arbeijden, hem getrouwelick te- dienen ende subject te zijn, soo als een goet knecht schuldich ende gehouden is, zonder dat hij Jan Augus- tijnsz. ondertusschen sijn voorss. meester sal mogen verlaten, ende op een ander gaen arbeijden, voor alle ’t welcke zijnen voorss. vader hem verbint, ende bij faulte van dien sal hij den meester vergoeden alle de schade, die hij daerdoor soude mogen comen te lijden. Dies belooft hij Tijmen Janss; nae inwoonders van ’s Gravenhage, die bekenden in minnen ende vrundtschap geaccordeert ende voorsproocken te sijn, dat hij Willem Hoorns Eduward Parceval, soone van Erasmus Parceval, aengenomen heeft, alsoo hij aenneempt mits desen, den tijt van thien jaeren, omme hem te leeren het ambacht van het schoenmaecken, ende geduijrende den tijt van de thien jaren voorss. hem te onderhouden in cost ende cleederen in billicheijt, doch dat hij Erasmus Parceval voorss., alswanneer ditaccordt sal ingaen ende sijnen soone in sijnen dienste treen, dat hij sal gehouden wesen hem sijnen soone te geven alle de klederen, soo linnen, wollen tot sijnen lijve behoorende, geene uijtge- sondert, om die gebruijckt te worden tot voordeel van Mr. Hoorns ende dat tot onderhout van Parcevals soone. Ende belooffde hij Parceval hyervooren te betaelen aen Wilhelm Hoorns, als aennemer, de somme van hondert gulden,ende te tellen vijftig gulden ten inganck van desen accoorde, ende de andere vijftig gulden, als een jaer naer date deses sal geëx- pireert sijn, ende sal desen dienst sijnen begin nemen op date deses. Tot onderhoudinge van desen accorde waren sij com paranten verbindende haere persoonen, goederen, roerende, onroerende, present, toecomende, gene uijtgesondert, deselve stellende ten bedwanck van allen heeren, hoven, rechten ende rechteren. Ten oirconde desen geteekent den 4en Novembris 1624. Protocol van notaris J. de Jonge. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 32