HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. 299 Den Haag) al vele geweest, met de 4e sectie, Den Haag Rotterdam, kwamen er nog veel meer voor den dag. Op dat traject door veenachtig polderland, moesten in 21 KM. vier belangrijke steden met elkander verbonden worden, en vier belangrijke vaarten overbrugd, terwijl ook tot slot door de slechte onteigeningswet de aankoop der gronden niet vlug ging en aan de maatschappij veel geld kostte. Maar eindelijk was het voornaamste geregeld, alle bruggen ge bouwd, de oeverafschuiving aan de Poldervaart hersteld, de rails gelegd en sprak men reeds van de opening der lijn, maar met twee onteigeningen was men nog niet klaar. De eene, tegen den bezitter van een wasch- en bleekinrichting gericht, was niet van zoo heel veel belang, maar de andere van des te meer. Even voorbij Delft moest er een toegangsweg naar een boerenwoning worden door sneden, vlak bij die woning, en de eigenaar V. d. Gaag, was voor die doorsnijding niet te vinden, dan tegen be taling van een enorm hooge som; later verkocht V. d. Gaag zijn land aan Mr. A. H. van Wickevoort Crommelin en twee andere grondeigenaren aan de Zantvoortsche Laan, welke drie personen hem al lang hadden gestijfd; deze wilden toen den grond wel afstaan, zelfs voor niets, wanneer er maar een halte aan de Zantvoordsche Laan werd gevestigd. De Hollandsche spoorwegmaatschappij liet zich niet dwingen, wist den grond om de woning te verkrijgen en legde heel gewoon, volgens het plan van haar ingenieur F. W. Conrad, een baan om de woning heen aan. De proefritten voldeden goed, en zoo werd op 31 Mei 1847 de lijn met de bocht geopend, en 3 Juni van hetzelfde jaar voor het publiek; de openbare meening was zoo sterk, dat de eigenaars gedwongen werden toe te geven, en vijf dagen later, 8 Juni, behoefden de treinen het hulpspoor niet meer te gebruiken. Iedereen juichte, en niet het minst zij, die de vier eerste dagen niet van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 331