HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE X1XDE EEUW. 305 20 i u. 50 een feesttrein van Gouda naar Den Haag, waar men om 2 u. 30 aankwam. Vele autoriteiten woonden de aankomst in de residentie op het perron van het feestelijke, royaal ontworpen station bij, en onder degeen, die ex officio aanwezig waren, mag zeker wel vermeld worden de heer J. Kemps, die nog lange jaren daarna de hem toen opgedragen betrekking van stationchef alhier tot ieders genoegen vervulde. De ontvangst der ge- noodigden geschiedde in de ie klasse wachtkamer door commissarissen en directeuren der Rijnspoorwegmaat schappij, bijgestaan door den heer en mevrouw Gevers Deynoot en mevr Ameshoff, de echtgenoote van den bekenden president-directeur der N. R. S. Dat er veel bij gesproken werd, spreekt van zelf. De Tuin bleef niet achter: er werd op dien gedenk- waardigen dag voor de Ned. Rijnspoorweg-Mij. en hare gasten het hiernaast gedrukte programma uitgevoerd door het muziekkorps van het regiment grenadiers en jagers onder directie van den beroemden Dunkler. Na het diner, dat niet op de uitnoodiging vermeld staat, maar waar het toch zeker wel geanimeerd zal zijn toegegaan, trok men terug naar het station, niet om weder te vertrekken, maar om er een „soiree musicale et dansante” bij te wonen. Een feëriek gezicht moet het geweest zijn, wanneer men van het Bezuidenhout de Rijnstraat inkwam. Het geïllumi neerde Den Haag viel af tegen den grootschen indruk, dien het verlichte station bood. De geheele boog van de kap was één lichtboog. En het genot zal in de zalen want daarin waren de wachtkamers herschapen wel niet minder geweest zijn dan daarbuitenhet bekende orkest van Stumpf gaf er een concert, van wel geen zware stukken, maar toch wel de moeite waard en daartusschen O. a- de jubelouverture van Weber en de ouverture Guillaume Tell, van Rossini.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 337