Willem Heijndricxz. 25 V. Protocol van notaris J. van Warmenhuijsen. Tijmen Jansen, caffaweercker. ’t Merk van Augustijn Pieterss. J. Jacobss Op huijden den 6=n Aprilis 1646, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende, ende voor de naer- genoemde getuijgen Anthonij Mottijn, sijdecramer, woonende alhier in den Hage, dewelcke verclaerde aengenomen ende Sr. Jean Godin, coopman tot Amsterdam, die bekende voor ofte van wege Sr. Dionijs Godin sijnen vader, mede coopman, woo nende tot Parijs, besteet te hebben,Geremin Godin sijnen broeder ende dat in manieren ende op conditiën hiernaer volgende: namentlijck, dat den voornoemden Geremin Godin den tijt van drie achtereenvolgende jaeren, die ingaen sullen Meij eerst- comende deses jaers 1646, sal woonen bij den voornoemden Antony Mottijn ende aldaer genieten huijsvestinge, mitsgaders sijn vermogen d’ voorss. Jan Augustijnss. te onderwijsen ende naerstich opsicht daerop te hebben omme hem ’t ambacht van caffawercken middeler tijt volcomelick te leeren, van alles dat op de winckel gemaect wort, ende daerinne doen, soo een goet getrou meester schuldich is ende behoort te doen, ommeden selven oock tot meester te maecken, zonder dat hij Jan Augustijnss. de twee eerste jaren yet verdienen sal, maerhet derde jaer sal sijnen meester hem geven acht stuijvers ter weecke, ende het vierde ende laetste jaer sal hij genieten halff knechts loon van yder elle, die hij maect ofte werct. Belovende de voorss. contrahenten desen elcx in haer regardt wel ende getrouwelick naer te comen ende voldoen. Verbin dende daervooren hunne respective personen ende goederen, roerende ende onroerende, geene uijtgesondert, tot bedwanck van allen rechten ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert voor mij, Johan Adriaenss. van Warmenhuijsen, notaris publ. etc., ter presentie van Jacob Jacobsz. Sluijs, bode, ende Willem Henricxs postmeester van de Ed. Mog. Heeren Raden van Staten, als gelooffwaerdige getuijgen hiertoe versocht. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 33