26 Protocol van notaris P. Van Groenevelt. Ten oirconde, Pr. Groenevelt, not. publ. 1646. Antony Motien. Johan Godin. Jan Danijelsen Breijmans. R. van Buijtendijck. cost ende dranck, oock te werden bewassen ende bevrongen, gelijck alien ’t selve vereijsschende is, ende middellertijt door denselven Mottijn onderwesen ende geleert te werden alle’t geene tot de voorss. neeringe ofte zijdecramerije is behoorende; daervooren den geseijden Mottijn sal genieten ende den voor- noemden Sr. Jean Godijn aen deselven Mottijn is beloovende de somme van twee hondert gulden eens, te betalen in twee termijnen, te weten Meij 1647 d’eene helft ter somme van een hondert gulden, ende de wederhelft tot gelijcke hondert gulden Meij 1648, telckens precys, blijvende echter den voornoemden Mottijn verbonden in de voorss. drie jaren den geseijden Geremin Godijn alle ’t geene voorss. is te besorgen ende instrueeren, des dat den voorss. Geremin Godijn den gemelden Mottijn als sijnen meester in alles salgetrou ende gehoorsaem wesen, ende dienen, gelijck een goet knecht schuldich is ende behoort te doen, voor welcke getrouwicheijt den voornoemden Sr. Jean Godin bij desen innestaende ende hem verbindende is. Ende is geconditioneert, dat in gevalle denselven Geremin Godin voor de expieratie van de eerste twee jaeren soude mogen comen te overlijden ofte door siecte den voorss Mottijn niet soude connen dienen, alsdan geen penningen verder ofte meerder ge geven sullen werden als pro rato van den tijt, te reeckenen de voorss. twee hondert gulden naer advenant de eerste twee jaeren, wesende vijfftich gulden alle ses maenden. Tot naer- cominge van alle ’t geene voorss. is, de voornoemde comparanten verbinden haere respective persoonen ende goederen, geen uijtgesondert, tot subjectie van alle rechten ende rechteren ende specialijck den Hove van Hollant. Aldus gedaen ter presentie van Jan Danielsz. Bremans, houffsmith, ende Reijnier van Butendijck, clercq mijns notaris, als getuijgen. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 34