27 VI. Op huijden den 24 Marty anno 1625 sijn met malkanderen versproocken ende geaccordeert, op conditiën ende manieren hyernae beschreven, Bastian Sommester, harnasmaeckeralhyer in den Hage, met Jean Sonne; eerstelyck: dat hij Bastiaen Sommester aenneempt om te leeren aen Jean Sonne hetselve sijne harnasmaeckers ampt metten aencleven van dien, daerover hij Jean Sonne hem was verbindende den tijt van drye volcomen jaeren, innegaende op date deses, in welcken tijt van drye jaeren beloofi'den hij Bastian Sommester hem Jean te onderhouden in cost ende dranck neffens oock sijne deederen om dagelijcx in te wercken, naer behooren ende gelegentheijt van het am bacht voorss., te versien eens ter weecke met varsch linnen ende voorts te onderhouden met naijen ende wassen, des Sondaechs hem te geven sijnen mantel om daermede te gaen wandelen te kercken off daer ’them belieft; ende als de drye jaeren sullen geëxpireert sijn, belooffden hij Sommester aen Jean voorss. te vereeren een eerlijck nijeuw accoutrement van hooffde te voete. cousen, cousebanden met twee nijeuwe hemb- den neffens twee cragen ofte rabatten, daerenboven een nijeuwen mantel naer sijnen staet, in welcken tijt van drye jaren, hij Jean Sonne belooffden hem Sommester trouwelijck te dienen, sonder hem deur eenige quade luijden te doen verleijden, nochte uijt sijn eigen wille te gaen wercken bij eenige andere meesters, ’t sij in den Hage ofte in alle dese geünieerde provintien, ofte sal hij Bastiaen Sommester vermogen met den officier ofte sijne dienaers ter plaetse, daer hij gevonden sal worden, te mogen doen apprehenderen ende met hem te handelen naer usantie van de costuijmen daerover geordonneert. Maer off het gebeurde hij Jean Sonne nyet wel sijnde ofte deur eenige andere oorsaecken een dach, twee off drye nyet en arbeijden ende sijn werck versuijmden, was hij te vreden, dat de selvigen versuijmden dagen ende tijt, bij hem Sommester sullen aen- geteijckent worden, dewelcke hij Jean nae expiratie van de drye jaeren ten volcomen contenternente sal voldoen. Des hadde hij Jean oock geaccordeert, dat sijne dachwerck soude beginnen des ’s morgens ten vijff uijren ende continueren tot ’s avonts te negen uijren, ten ware sijne Mrs. werck haest vereijschten, hij dan sijn beste neffens sijn meester doen ende wercken, soo lange hij wercken sal. Dit onder verbant van hare persoonen ende goederen ten bedwanck van allen heeren, rechten ende UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 35