HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. 325 1875 geeft hij toch kennis van een prijsvermindering op het traject Hollandsche spoorDagelijksche Groenmarkt tot 15 cent. Bepaald plaatselijk belang hadden de bussen niet: in de eerste en verreweg voornaamste plaats dienden zij tot het ver voer der met de spoor vertrekkende of aangekomen reizigers met hun bagage. Anders werd het, toen de H.T.M. in een zijner gedaanteverwisselingen (Naamlooze Maatschappij voor Tramway’s te ’s Gravenhage) een geheel net van paarden- tramlijnen ontwierp; in de courant van 1 April 1877 zien wij de lijn Hollandsche spoorLange Poten (Kapels- brug) aangekondigd, als zijnde op Vrijdag 30 Maart ge opend de dienstregeling was natuurlijk zeer beperkt (van Hollandsche spoor van 7,21 v.m. tot 8.10’s avonds om het kwartier; van de Lange Poten 12 minuten later), de prijs op 10 ets. vastgesteld. En dat het goed ging, blijkt uit onderstaand bericht, gehaald uit de Delftsche courant van 11 April 1877: „De Tram way dienst te ’s Hage van het Hollandsche spoorwegstation tot aan de Kapelsbrug is sedert eenige dagen in vollen gang. De aansluiting met de aankomende en vertrekkende treinen is voldoende geregeld, terwijl de dienst verder zóó is ingerigt, dat ook de uit Delft komende passagiers in een gereedstaanden wagen kunnen overstappen om verder de kom der stad te bereiken. De Wagenbrug levert bij het op- en afrijden niet ’t minste gevaar op, terwijl aan de hoeken der drukke straten met de noodige behoedzaamheid wordt gereden.” Dat overstappen was echter niet lang noodig: zooals wij boven hebben gezien, reed de Delftsche tram reeds 5 April door tot de Kapelsbrug. De verbinding met de Scheveningsche lijn, natuurlijk zeer gewenscht, liet op zich wachten, en nog 1 Juni 1879 zien wij denzelfden kwartierdienst, zij het dan ook,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 362