gesteld met kwartierdienst, een kwartierdienst Hollandsche spoor Bankastraat,een Hollandsche spoor—Anna Paulowna- straat, (hoek Schev. weg), eenLoosd. brug—Laan van Nieuw Oost-Indië en een van hetzelfde beginpunt naar de Rijn- spoor, zoodat er een 7l/a minuten dienst was van de Hol landsche spoor naar het Plein en den Schev. weg en van de Loosd. brug naar het hotel Bellevue. 15 Mei 1883 zien wij de oude dienstregeling weder terugkeeren, met dien verstande dat het lijntje naar de Rijn- spoor, wegens gebrek aan deelname is gestaakt; 13 October 1884 komt voor het laatst de tusschendienst PleinAnna Paulownastraat voor en dan komt er eerst, na de laatste 19e eeuwsche metamorphose, wijziging. Deze bestond, behalve in een verandering van het wagenpark, in een nieuwe lijn (Laan v. Meerdervoort ZoutmanstraatPiet Heinstraat Princessewal Prinse- straat, een verlegging der rails van de Laan Copes van Cattenburch naar de Celebesstraat en Atjehstraat en een verandering van de lijn langs den nieuwen Schevening- schen weg in een met electrische beweegkracht Met de opening der eerste (tegelijk met de openstelling der ge- heele Prinsestraat voor het rijverkeer) ging een splitsing van het traject Loosduinsche BrugLaan van Nieuw Oost-Indië gepaard: de wagens van de Laan van Nieuw Oost-Indië komende, reden door naar de Laan v. Meerder voort, en er werd een kwartierdienst StadhuisLoosduin sche Brug ingericht. Even later kwam de tweede verandering tot stand, die een doortrekking van de winterlijn Plein Sumatrastraat tot de Atjehstraat ten gevolge had Zoo bleef de dienst voortsukkelen, ondanks het maken van dubbelspoor op enkele gedeelten(Hollandsche spoor,Stations weg, Wagenstraat, Ged. Gracht, Spui, Houtstraat, Vijver berg, Voorhout, Princessewal, Anna Paulownastraat, Timor- straat en Celebes-, Billiton- en Atjehstraat), en ieder oude HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. 327

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 364