HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DEX1XueEEUW. 329 de Kanaalstraat voor de winterlijn naar de Atjehstraat; voor de verlenging naar de Wittebrug werd niets bere kend. In het eerst waren 20 sectie-coupons ad 4 ets. per sectie verkrijgbaar, welk tarief later op 4 L’i> ets werd gebracht; nog later werd de geheele reductie afgeschaft. Voor elk traject waren afzonderlijke tramkaartjes, behalve omstreeks 1890, toen de conducteurs er alleen een voor elk der op hun lijn te ontvangen betaling afzonderlijk hadden; zij moesten dan de secties, waarop het billet geldig was, aanschrappen. Met verwijzing der door de maatschappij met de ge meente gevoerde onderhandelingen naar het reeds vroeger genoemde stuk van den heer Goekoop, kunnen wij van dit vervoermiddel afstappen, om nog even van de om nibussen te vertellen. Een dienst, 1887 in het leven geroepen tusschen Hollandsche spoor en Scheveningschen weg (Alexander- plein) met tarief van 5 ets. tot en van de Groenmarkt en wagens met imperiaals, hield het niet lang vol, en eerst de zeer snel toenemende bebouwing van het zooeven genoemde Z.-W. der stad Duinoord en omstreken deed een ander plan geboren worden, en onder de patronage van een der voornaamste eigenaars in die buurten, Mr. A. E. H. Goekoop voornoemd, opende de „Haagsche Omnibus- Maatschappij” 1 Maart 1896 haar lijn Weimarstraat Hollandsche spoor. In het begin had zij met veel onge lukken te kampen, één paard bleek niet voldoende, de assen waren te zwak, maar de directeur, de heer R. H. Driessen, wist alle moeilijkheden te boven te komen, en toen men na een onvrijwillige onderbreking van den dienst, een zestal weken later weder begon te rijden, roemde men spoedig de keurige uniformen van het personeel en de flinke paardendat het rijden niet al te vlug ging en men nogal geschokt werd, kon de directie niet helpen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 367