Mr. L. G. N. Bouricius. Voor een tweede lijn trachtte men aandeel en te plaatsen in de buurten, waardoor deze zouden loopen, maar het gelukte niet, waarop in 1898 de .Nederlandsche Omnibus- Maatschappij” haar lijn opende van het Sweelinckplein naar het Rijnspoorstation, reeds spoedig verlengd tot de Rein- kenstraat (halte stoomtram), Vóór 30 September van hetzelfde jaar richtte de H. O M. een tweeden dienst in van het Frankenslag naar de Be- zuidenhout bij de Theresiastraat, later verlegd van de Promenade naar de Laan van N.O.-Indië. Al kan een beschrijver van de xme eeuw veel ver halen, wat in de xive gebeurd is, zonder dat men hem op de vingers tikt, de afscheiding tusschen de xxe eeuw, die der electriciteit, en de xixe is te groot, dan dat ik mij er aan zou wagen, mijn verhaal na 31 December 1900 voort te zettenaan mijn opvolger dus de taak te be schrijven, hoe de door paarden getrokken vervoermiddelen het tegen de mechanische moesten afleggen, zelfs na met enkele dier mechanische een tijdlang met vrucht gecon curreerd te hebben, hoe een opvolger van Dietz het ook niet lang kon volhouden met zijn „Renard-trein”, en hoe de H. T. M. zich van een der slechtst bestuurde maat schappijen ontpopte tot een onderneming, waarop onze hofstad trotsch kan zijn. 33O HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 368