28 VII. Sebastian Zaummeister John Durban. X Dit is ’t merck van Jelijs Bohe. Protocol van notaris J. de Jonge. rechteren. T’oirconde hyervan gemaeckt twee alleens luijdende cedullen, die de contractanten ten wederzijden geteijckent hebben, ter presentie van J- Dit is het merck van Jean Sonne. Op huijden den ig-n February anno 1626, compareerden voor mij Johan Adriaenss. van Warmenhuijsen, notaris publycq etc.. Mr. Jan Vonck, chirurgijn, als oom ende Hendrick Claess. van Wijc'k, timmerman, mitsgaders Lenert Ravens, winckelier als behout-oomen van Jan Jacobsz., onmondige zoon van wijlen Jacob Maertensz. ende Annitge Jacobsdr. haere swager ende suster zaliger, tot Leijden overleden, ter eenre ende Lenert Huijbertsz. van der Ka, swaertveger, ter andere zijde, alle wonende alhier in den Hage; ende verclaerden met den anderen te zijn geaccordeert ter saecke ende in vougen als volcht, te weten: dat de voornoemde Mr. Jan Vonck cum sociis de voorss. Jan Jacobsz., nu omtrent twaelff jaeren oudt, bij den voornoemden Lenert Fluijbertsz. hebben besteedt, gelijck dezelve hem bekent aengenomen te hebben, voor den tijt van vijff ende een halff eerstcomende jaeren, van nu aff innegaende, omme dien tijt geduijrende bij den voorss. meester te woonen ende voor jongen ende knecht te arbeijden ende ’t voorss. hantwerck te leeren, daertoe denselven meester belooft zijn uijterste devoir nae zijn vermogen te doen, omme in den voorss. tijt den voorss zijnen knecht van alles,’t hant werck aengaende, wel te instrueren ende soo doenlick tot een goet meester te maecken; zoo oock aen d’ander zijde vertrout wert, dat den jongen zijn uijterste vlijt ende neersticheijt doen ende den meester wel dienen zal den voorss. tijt geduijrende. Ende dat alles onder die conditiën, dat de besteders d’voorss. jongen als nu sullen wel uijtsetten, namentlick met twee pack cleederen, twee hoeden, twee paer hosen, twee paer schoenen, ses hemden, ses rabatten, ses neusdoecken ende twee schorte- cleeden, waermede zij besteders geen vordere last van hem sullen hebben, maer sail hij aennemer d’selve jongen van eerst tot 't laestste behoorlick ende puntelick onderhouden in UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 36