29 ’t nierck van Hendrick Claesz. van Wijck. Lenaert Ravens. J. A. van Warmenhuijsen, not. publ. Protocol Mr. JehanVonck, chirurgijn. Lendert Hubertsen van de Ka. Marten Jansen. CoRNELIS JaNSS. van notaris J. A. van Warmenhuijsen. cleedinge zulcx hij nu uijtgeset wert, sonder hem slordich ofte bescheurt te laten gaen, mitsgaders in cost, dranck, wasschen ende anders, wat van nooden isende d’ eerste drie jaeren om sijnde, zal hem alsdan een mantel versorgen ende doen hebben omme Sondaechs mede in de kerck te gaen; ende dat ’t eijnden de voorss. vijff jaeren ende een halff den meester de voorss. zijn knecht weder in derselver voegen sail uijtsetten, zoo met twee pack cleeren ende alles anders gelijck hiervoren is verhaelt ende hij d’ zelve nu ontfangen sal, ende daeren- boven noch een nieuwe mantel voor hem coopen. Ende zoo den meester ofte knecht voor d’expiratie van de voorss. tijt mochten comen te overlijden, soo sail alsdan desen comen te cesseren, ten ware dat bij overlijden van den meester zijne huijsvrouwe de winckel ophielde ende zij sulcx proffijt met de knecht wiste, in welcken gevalle zij deselve vorder be houden ende dit accoort ten eijnde toe voltrecken zal mogen, mits doende gelijck haren man hiervoren belooft heeft; ende tot wat tijde zij hem comt te laten gaen, sal hem oock weder moeten uijtsetten, gelijck voren is verhaelt. Ende off den voor noemden knecht ondertusschen quame sieck te zijn, sal hij de tijt van dezelve sijne siecte weder moeten naedienen. Be lovende de voornoemde comparanten contrahenten desen, elcx in haer regardt, wel ende getrouwelick naer te comen ende voldoen onder verbant van hare respective personen ende goederen tot bedwangh van allen rechten ende rechteren, alles ter goeder trouwen. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Maerten Jansz. van’sHeeraerts- berge, burger alhier, ende Cornells Jansz., clerck van mij notaris als getuijgen. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 37