k ■W ■a: 335 J. Bosboom. S. J. v. d. Bergh. HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. musici, als Revius en Nicolaï en beschermers en liefhebbers van de kunst zaten mede aan den avonddisch. Daar werden, onder welwillende kritiek van het gehoorde en bij gezelligen kout en vaak onder een kruisvuur van luimige en geestigeinvallen, banden van vriend schap gesloten, die het hunne er toe bijbrachten om, door de samenwerking der literarische coryfeën van hier en van elders, den bloei onzer Nederland- sche letteren te bevorderen Één bijzonderheid in de geschiedenis der eerste 25 jaren van „Oefening” is den vroegeren navorschers ontgaan. Een bezoek aan de boekerij van ons Genootschap, in bruikleen afgestaan aan de Koninklijke bibliotheek, bracht mij op het spoor. In mijn geschrift over de medewerking van Klikspaan herinnerde ik hoe na de stichting van de Rederijkerskamer voor uiterlijke wel sprekendheid te Leiden een zelfde vereeniging na 1842 in onze Oost-Indische bezittingen tot stand kwam onder denzelfden naam door Van der Meer van Kuffeler te Soerakarta en te Padang. Welnu, in onze West-Indische kolonie is in den jare 1853, 1 Juli, te Suriname tijdens het gouverneurschap van den generaal-majoor C. P. Schimpf, als beschermheer, onder voorlich ting van S. J van den Bergh en Nic. Bosboom van hier, het letter lievend Genootschap onder dezelfde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 374