336 Nicolaas Bosboom. departement der „Mij HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. zinspreuk Oefening kweekt kennis te Suriname opgericht met niet minder dan 144 leden, met het doel „om den sluimerenden geest op het gebied van kennis op te wekken, de liefde voor kunsten en wetenschappen aan te wakkeren en ook aan anderen de gelegenheid te verschaffen zooveel mogelijk met de vooruitgaande be schaving gelijken tred te houden.” Gaf ons Genootschap in de eerste jaren van zijn bestaan onder de titels „Avondrood” en „Morgenschemering” zijne „Mengelin gen in Proza en Poëzie” uit: „Oefening kweekt kennis” te Paramaribo zond in 1846 zijn eerste jaarboekje „Suri name” met mengelwerk in het licht. Als eereleden van het bestuur prijken daarin de namen van onze reeds genoemde Van den Bergh en Bosboom. Godsdienst en staat kunde mochten niet worden be sproken. Opmerkelijk, dat deze almanak hier in de hofstad werd uitgegeven bij L. J. Verhoeven. De vraag rees in mij op, waarom men des tijds voor zulk een uitgaaf zijne toevlucht moest zoeken in het moederland? Omdat men in het moederland goedkooper kon druk ken en het boekske daarmede ook in Nederland kon worden verspreid. Vroeger hadden in de West be staan „Docendo docemur”, „de Surinaamsche lettervrienden” en een departement der „Mij tot Nut van ’t Algemeen”. Een andere vergeten bijzonderheid is, dat ter gelegen heid van het zilveren feest de dames in ’t bijzonder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 375