343 Oct. 1903 de goed gestelde circu- secretaris Dr. H. Brugmans met de mede- deeling dat er meer afwisse ling zal komen door het op treden van twéé sprekers op één avond. En 31 Oct. 1904 deelt onze wakkere voorzitter Margadant ter gelegenheid van het LXXste jaarfeest mee, dat het ledental weder tot even 200 gestegen is, en gaat hij voort„Oefening „kweekt kennis is ondanks zijn ouderdom nog niet ver ouderd.” Zelf gevoelt de praeses, wat het gezichtsver mogen betreft, zich verjongd, getuige dat hij den stalen „Deze tweede lente en een toestand uiteen en verzucht met Hamlethet is geworden to be or not to be, maar verlangt nog geen doodvonnis uit te spreken. Toch twijfelen velen of „Oefening” nog de kracht zal hebben om een verjongingskuur te onder gaan. Zal men dan vragen anderen den patiënt den natuurlijken dood laten sterven? Ziedaar, M.H.een en ander naar de letter uit de notulen tot een distel- kransje saamgebonden, liefst met de bijgedachte mijner zijds, dat ik op het 75-jarig feest, zooals men natuurlijk verwacht, eene feestrede zal moeten houden. Dubbelzinnig voorrecht den praeses beschoren, met een gevoel alsof hij zich heeft voor te bereiden tot een begrafenis en het uitspreken van een lijkrede. Maar neen! Moed gehouden. Luctor et emergo. Al worstelend blijf ik boven. Daar verschijnt 12 laire van onzen W. J. van Zeggelen. bril op het voorhoofd schuift. besluit hij bloeie voort, waarop een zomer HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS*’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 382