349 HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. zeldzaam geheugen begiftigde, altijd vaardig om zelfs onverwacht als spreker op te treden en door zijn eigen aardig talent zijn gehoor te trekken en te boeien Allard Pierson, die zelf eens openlijk zoo eenvoudig verklaarde, dat hij in Oefening had leeren voordragen gedurende de reeks van jaren, waarin hij telkens en telkens weer hier een spreekbeurt mocht vervullen. Van hem wensch ik te getuigen „Gewoekerd heeft hij met zijne gaven, zoolang het dag was. Met zijn dorst naar het ware, het schoone en het goede is hij ter volle middaghoogte zijner ontwikke ling in den besten zin des woords denker en schrijver geworden, helderheid en klaarheid van gedachten parend aan een doorzichtigen en boeienden vormletterkundige als weinigen, zoowel te huis in de classieken van Hellas en Latium, als in de geschriften der kerkvaders, der scholastici en der mystieken uit de middeleeuwen; vertrouwd zoowel met Dante als Shakespeare en Goethe, leidsman der stu- deerende jongelingschap op het gebied der aesthetiek en kunstgeschiedenis. Ziedaar Allard Pierson als den rijkbe- gaafden Nederlandschen humanist uit de 2e helft der negen tiende eeuw. En nu mijn slotwoord. Daarin wensch ik het verband te leggen tusschen onze onvergetelijke feestviering in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen ter inleiding van het jubeljaar, altijd met dat half dozijn min één nieuwe leden, en de herdenking van den eigenlijken stichtingsdag van ons Genootschap op heden. Aanvankelijk niet zonder vreeze voor de toekomst werd ik al spoedig bekeerd van mijne zwaarmoedige verwachting. Hoofts Warenar zou worden opgevoerd, maar de geld middelen ontbraken! Toen gaf ik onzen ondervoorzitter, Emants in overweging liever een oorspronkelijk satiriek blijspel te schrijven onder den titel „Geen geld, geen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 388