350 HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. Zwitsers”. Wij, als leden onderling, zouden dit dan prö Deo kunnen opvoeren. Maar ziet, daar brachten niet meer dan een 20-tal leden van Oefening na mijn persoonlijk bezoek de vorstelijke som van zes a zevenhonderd gulden bijeen voor de uitvoering van het blijspel van den Muider Drost. Laten wij dus niet wanhopen, zoolang er nog begaafde sprekers in ons midden optreden als de geschiedvorschers Blok, Heeres, Brugmans, Busse- maker en Kernkamp; op het gebied van wijsgeerte Ritter en Groenewegen; letterkundigen in dicht en ondicht als Top Naeff, Kalft' en Te Winkel, Kuiper, van Eeden en Heering; Haspels, Pol de Mont en Edward Koster, Barnouw, Kaakebeen en Graadt van Roggen; een aardrijks kundige als Dr. Blink; oudheidkundigen als Vollgraf en Holwerda; zoolang Gram trots zijn hooge jaren nog een dialoog vol humor schrijft, en Emants en Van Nouhuys voor het tooneel kunnen arbeiden en Boele van Hensbroek ons zijne dichterlijke gaven schenkt; zoolang voor de uiter lijke voordracht mevrouw Royaards, geb. Sandbergen, Holtrop van Gelder, de dames Schmidt Crans en van Wessem, Willem Royaards, Albert Vogel en Verkade en Haus in hun kracht blijven en jongsten van allen zoolang de vis comica leeft in Mr. Kamp en Mr. la Chapelle, zoolang eindelijk onze Vlaamsche broeders Paul Fredericq, Maurits Sabbe en Achiel Daled hier kunnen optreden, mogen wij niet denken aan liquideeren, of een langzamen dood sterven of een hervormen tot debating-chib of café- concert of een andere onhebbelijke manier van ondergaan. Achiel Daled noemde ik zoo even ’t laatst en dat opzet telijk om ter gelegenheid van het LXXV-jarig bestaan van „Oefening” u dankbaar te wijzen op een éénig feit in de jaarboeken van ons Genootschap. Of was het niet onze Vlaamsche broeder, die uit oprechte sympathie voor dezen kring aan den avond van 14 December jongst-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 389