35i ACHIEL DALED. Brugge. HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. de oude schilderijen van Zoo staat er. Waarschijnlijk is gehecht de letterlijke vertaling van het door onzen vriend verafschuwde Fransche attaché. Wij zouden zeggen: toegevoegd aan het bestuur van het museum. Hoe de hechting aan de oude schilder stukken heeft plaats gevonden meldt de historie niet. Genoeg, dat ik als voorzitter in mijne verbeelding reeds een feesttrein had georganiseerd, ieder lid met één dame, het blank zilveren insigne O K K voor ons heeren in het knoopsgat van jas of rok, en voor de dames hetzelfde onderscheidingsteeken geestig uitstekend tusschen de be vallige vracht bloemen en veeren harer moderne Enaks- hoeden. Een dag van onverdeeld genot, met een potteke zuur Leuvens bij het scheiden. Denkt een oogenblik in wat het mijnerzijds zegt: Te ijveren voor den bloei van ons Genootschap, daarbij de hoop te koesteren op de verwezenlijking van zulk een ideale reis in één der jaren, die ons nog scheiden van het eeuwfeest en dan te moeten hooren gewagen van „Oefenings kwijnend leven dat de dood er op volgt” néén dat klinkt als een krijschende wanklank in mijne ooren. Veeleer willen wij al te saam besluiten met de harmonische woorden van onzen onvergetelijken Laurens Reinhart Beijnen uit den jare 1844, toen hij in dezelfde zaal, waarin de leden thans nog bijeenkomen, met de hem zoo eigene welsprekendheid leden alle aanwezigen uitnoodigde, om een bezoek te brengen aan het oude, eerwaardige Brugge en bij onze komst door hem te worden rondgeleid? Met een brief van dankbetuiging voor de vriendelijke ontvangst in uw midden en aan het Servetje zond hij mij voorloopig reeds zijn adreskaart Gehecht aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 390