352 OEFENING KWEEKT KENNIS. Dr. Johs. Dyserinck. ’s Gravenhage i Maart 1909. HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. bepleitte „de onvergankelijke waarde van het goede en schoone der letterkundige voordracht als middel tot verlich ting en beschaving, bij uitlokkende verscheidenheid van vorm en inhoud, bij al het aantrekkelijke van wèl te spreken en boven dit alles als een werk des vredes”. Zoolang die waarheid wordt erkend en toegepast metterdaad zal bloeien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 391