356 DE LUCHTREIZIGERS BLANCHARD IN DEN HAAG. 1807. verheugen. Met diens bijzondere toestemming en aanbe veling had mevrouw Blanchard eene inteekenlijst doen rondgaan met de bepaling, dat de helft der in te schrijven gelden zoude komen ten voordeele van de slachtoffers van den ramp te Leiden. Mevrouw Blanchard was niet gelukkig. Tijdens het rondgaan der inteekenlijst stierf in het paleis op het Binnenhof 's Konings oudste zoon Napoleon Charles en moest hare opstijging, evenals die van den luchtreiziger Augustin, die omstreeks dienzelfden tijd te Amsterdam met zijn ballon zoude opgaan, uit dien hoofde worden uitgesteld. Eindelijk kon worden bepaald, dat de opvaart zoude plaats hebben op Dinsdag 19 Mei 1807 op het voorplein van het Huis ten Bosch. Op het vastgestelde uur waren duizenden en duizenden toeschouwers aanwezig. Zij moesten echter na lang wachten teleurgesteld huiswaarts keeren, daar om het slechte weder en den sterken wind de vertooning niet kon doorgaan. Zij werd uitgesteld tot Zaterdag 23 Mei. Reeds om 10 uur in den ochtend van dien dag werden het hek aan de boschzijde en dat aan den Bezuidenhoutschen weg, toegang gevende tot de Konink lijke terreinen, voor de inteekenaren geopend en kwamen de eersten dezer aan, om zich een goede staanplaats te verwerven. Tegen één uur was het voorplein van het paleis gevuld met eene „luisterrijke verzameling van aan zienlijke personen” en zagen de Bezuidenhoutsche weg en de velden daarnaast zwart van het volk. De belang stelling was ten» top gestegen doch, helaas, ook nu kwam een kink in den kabel. Tijdens de vulling werd de ballon door een rukwind ernstig beschadigd en moest de menigte opnieuw teleurgesteld huiswaarts keeren, zonder iets gezien te hebben. De heer Blanchard, die bij het ongeluk tegenwoordig was, verkeerde zeer onder den indruk er van. De schade

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 395