358 DE LUCHTREIZIGERS BLANCHARD IN DEN HAAG. 1807. lijnen los te laten, werd door een der arbeiders niet verstaan. Deze hield zijn lijn vast, de ballon kantelde, stiet met geweld tegen een paal en kreeg een groote scheur, die de opstijging onmogelijk maakte. Opnieuw moest het publiek, dat ditmaal zeer begaan was met het ongeluk der luchtreizigers, teleurgesteld huiswaarts keeren. Doch Blanchard gaf ook nu den moed niet op. Geldelijk gesteund door den Koning, die hem een zeer goed hart scheen toe te dragen, en door enkele belang stellende Hagenaars, toog hij onmiddellijk aan het her stellen van zijn luchtbal met zooveel voortvarendheid, dat hij reeds tegen Donderdag g Juli eene herhaling zijner pogingen tot opvaart kon aankondigen. De Koning had zijnen dienaren de Fontenelle, opper-adjudant van het paleis, Lavie, inspecteur der koninklijke gebouwen en Duijfhuijs, meester-timmerman van het paleis met diens beide knechts gelast den luchtreizigers ten dage der op stijging geheel ten dienste te staan. Jongelieden uit den eersten stand, „de beide talen machtig en allen kunst minnaars”, hadden zich vrijwillig aangeboden om de plaats der betaalde arbeiders in te nemen. Thans ging alles naar wensch, terwijl prachtig, bladstil weder de opvaart kwam begunstigen. In tegenwoordigheid en onder geest driftige toejuiching eener onoverzienbare schare van toe schouwers steeg de ballon des avonds om 7 uur van het voorplein van het paleis in het bosch statig opwaarts. De luchtreizigers deden een regen van billetten neder dalen, bedrukt met eene uitbundige betuiging van dank baarheid tot den Koning en tot het publiek en eindelijk werd aan eene door den heer Blancard in 1777 zelf uitgevonden parachute een levend konijntje nedergelaten, dat ongedeerd de aarde bereikte en als in zegetocht naar het paleis werd teruggebracht. De ballon dreef in oostelijke richting af en na eene voorspoedige reis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 397