Aug. Sassen. 360 DE LUCHTREIZIGERS BLANCHARD IN DEN HAAG. 1807. brand en der huizen heid en de onverdeelde belangstelling van heel Den Haag had geprikkeld en gaande gehouden. Dankbaar verlieten de luchtschippers de residentie Op 7 Augustus zouden zij te Rotterdam opstijgen en vele hunner in Den Haag verworven vrienden waren over gekomen, om de opvaart bij te wonen. Ook nu waren de echtelieden Blanchard niet gelukkig. Bij de opstijging stiet de „Montgolfiere” tegen een boom, de luchtreizigers vielen uit de mand op een dak en tuimelden van daar op den grond. Mevrouw Blanchard moest bewusteloos worden weggedragen en bleef verschillende dagen daarna verstijfd en sprakeloos van den ondervonden schrik, terwijl haar grijze man belangrijke verwondingen opliep. Ik heb niet kunnen nagaan, of zij hunne pogingen tot opstijging hier te lande na dit ongeval al dan niet hebben herhaald. Blanchard stierf 7 Maart 1809 op zijn bed. Zijne toen pas 38-jarige vrouw zette alleen het bedrijf voort Zij stierf, zooals luchtreizigers sterven moeten. Op 6 Juni 1809, pas drie maanden na het overlijden van haar man, steeg zij te Tivoli bij Parijs op. Haar ballon raakte in de ongelukkige vrouw viel te pletter op een van Frankrijks hoofdstad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 399