3i IX. Quod Attestor, R. van der Nijburgh, not. publ. Hiervan op den 21 date ten weederzijde dubbelt gelevert. Protocol van notaris R. van der Nijburgh. voorss. staet, zij comparanten ten wederzijde zijn verbindende haer respective persoonen ende goederen, roerende ende on roerende, present ende toecomende, egeen van deselve uijt- gesondert, d’selve subjecterende allen heeren, hoven, rechten ende rechteren, consenterende mij notaris hiervan te maken ende te leveren acte in forma. Aldus gedaan ende gepasseert ter presentie van Joost van der Linden, boode van de Edele Achtb. burgemeesteren deser stede, ende Herman van der Beeck, als getuijgen van geloove hiertoe versocht, etc. Christoffel Damen. Jan Damen. Henrij Godsson. Joost van der Linden. Herman van der Beeck. Op huijden den 23BI! dagh February desjaers zestienhonderd acht ende vijftich, sijn mr. Antonis Copal ende d’heer Hendrick Bruno Wildelant ’t saemen veraccordeert als volcht, te wetendat d’ heer Wildelant aen de voornoemde Copal sal openbaeren, bij geschrifte overgeven ende leeren sijne wetenschappen, consten ende secreten, soo van de chimie, medicine, als andere, al soo wel ende soo goet als Wildelant deselve kan, met het manuael ende de handtgreepen van dien; ten welcken eijnde de heer Wildelant heeft overgelevert aen mr. Copal tot vol- doeninge drie distinckte boecxkens, die hij 't allen tijden, des versocht sijnde, claerlijck ende ter goeder trouwen aen hem Copal sal uijtleggen ende onderrichten; ende ’t selve gedaen sijnde, sullen gemelde boecxkens de heer Wildelant wederom geworden in eijgener forme, hem Copal nu gelevert, waertegens de voornoemde Copal aen voornoemden Wildelant belooft te te betalen tott eene vereeringe de somme van sess hondert Carolus guldens. Ende sullen alsdan de voornoemde Copal ende Wildelandt, gesaementlyck ofte elck bysonder, met onderlinge goetvinden ende kennisse beginnen datelyck mette aldereerste ende beste occasie binnen de veerthien dagen naer ons arrive- UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 39