32 die sij ment in Zeelandt, daer wij eersdaechs voorgenomen hebben te trecken, in ’t werck te stellen de voornoemoe secreten, consten ende wetenschappen ofte eenige derselver tott profijte van ons beijden egalyk te deelen; wel verstaende de oncosten afgetrocken, dewelcke de voornoemde Copal sal verschieten, daertoe versorgende een capitael van een duijsent ponden Vlaemsch, sonder daeraff interest te reeckenen, doch sal Copal deselve somme selfs distribueren ende door sijne eijghene handen tott behouff, dienst ende uijtvoeringe van de voor schreven saecken uutgeven, alsmede de innecommende winste daervan ontfangen, tottdat de duijsent ponden Vlaemsch uut de winste sal wesen gesaldeert. Doch sal Wildelant genieten van de eerste winste tott onderhoudt van sich selffs ende sijne familie eene somme tegens duijsent guldens int jaer ende daer aff ontfangen alle weecx een gerechtte twee ende vijftichste part ende dat op reeckening van de helft van de winste, ende wanneer de winste het verschot sal hebben goet gemaeckt, het profijt egalyck te deelen ende sullen sij beijde ofte jemandt, die sij van harentwegen sullen ordineren, tott hare assistentie, sonder aen hem iets te openbaren, de voorschreven saecken ende die sijlieden vooreerst de considerabelste endeprofytabelste sullen oordeelen, bijwoonen, bewercken ende malkanderen oprechtte reeckeninge ende reliqua doen van tijdt tott tijdt, als het d’ een aen d' andere sal versoucken, oock de boucken, soo wel voor d’ een als voor d’ andere openleggen Ende wert oock expresselijk geconditioneert, dat sij beijdersijden alle de secreten, egheene uutgesondert, die sij beijde hebben, ofte iemandt van haer beijden naer date deser sullen kommen te vercrijgen ofte int werck te stellen, getrouwelyck d’ een aen d’ ander sullen leeren ende onderrichtten ende de winste daervan oock egalyck deelen; sullen sij oock alle de bovengenoemde wetenschappen, consten ende secreten aen nyemandt ter weerelt bekent maecken, openbaeren ofte leeren dan met volle toestant ende consent van d’ eene aen d’ andere; oock in cas van afflijvicheijt van d’ een off d’andere van hunluijder beijden, sal de overblijvendeuutkeeren aen de weduwe ende kinderen van den overledene van tijdt tott tijdt getrouwelyck de helft van de profijten, voorkommende uut de voorschreven saecken, sijn leven lanck geduijrende, ende oock reeckeninge doen van alles versocht sijnde, alles ter goeder trouwen ende onder verbant ende renunciatie als naer rechtten. Ende tot meefder bondicheijt van desen contracte sijn wij respective contractanten tevreden, dat duijsent ponden Vlaems UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 40