376 VAN EEN AAP IN I 777. N°. 3. ’s Hage 28 January 1777. Wel Edele Heer. P. S. Ik schrijve deeze op ordre en moet rapport doen van het antwoord; indien UWE: wil dat ik het een en ander doe halen, zoo gelieven mij de tijd te doen weeten, vermits de zaak spoed vereischt. N°. 4. Uw onvriendelijk briefje, in antwoord op het mijne, heeft alles uit zijn verband gebragt, en hebbe nodig geacht Verzoeke te weeten hoe het staat met het overschot van den oerang-oetang, en met het inpakken van dien. U.W.E. gelieve alles hetgeen van het gem. dier overig is, het vel, hooft, lighaam, ingewanden, niets uitgezon- dert, te doen verzorgen of aan het hotel van Rusland, of ten mijnent, om geëxamineert te worden, voor en al eer het zelve verzonden word aen den heer professor Camper, die daervan het gebruik zal maken het geene Zijne Doorl. Hoogheid en de geleerde wereld verlangt; bij aldien het gerugt waar mogt zijn, dat eenige deelen van dit bijzonder voorwerp reeds begraven mogten zijn, zoo gelieve UWE. de goedheid te hebben van dezelve zoo spoedig doenlijk te doen ontgraaven, en bij het overige te voegen, ten einde zoo veel mogelijk voor de weetenschappen een stuk te bewaaren waeraen voor haar zoo veel geleegen ligt. Blijve met de vereischte agting, Wel Edele Heer UWE. dienstwillige en gehoorzaeme dienaer Hemsterhuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 415