VAN EEN AAP IN 1777- 379 ’s II age, 27 Janu. 1777. N°. 6. N°. 7. Wel Edele Heer. N°. 8. in haast den 29 Janu. 1777. Hemsterhuys over het naam van W. Heyden. N.B. Dit is het adres op de kist geplakt, welke den 31 Janu. ’s morgens om 9 uuren verzonden is: Werd verzogt de brief van geval van d’oerang-outang uit voor het breeken der groote glaase fles en geeft UWEd. in bedenken, of het niet best was na open waater te wagten, want hoezeer ik dezelve zal laaten verzorgen, zoo vrees ik nog voor schade, en het schokken des wagens zal ook nadeel doen. Ik betuige als nog te zijn Wel Edele Hooggeleerde Heer UWelEdele Dienaer (getekent) Vosmaer. Ik betuige UWelEd. mijne dankzegging voor de lecture van de papieren, die mij bij gerugt reeds zeer aenstoote- lijk waren voorgekoomen. Ik verheug mij daar door ge- legentheid te hebben UWE. handelwijze met nog meer nadrukken te kunnen wettigen en verblijve met alle agting Wel Edele Heer UWE. ootm. Dienaer (getekend) M. Gr., van Heijden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 418