33 3 X. Op conditiën ende in vougen ende manieren hiernaer volgende, soo heeft joncheer Aelbrecht Bardesius, uijt crachte van sijne commissie ende authorisatie als lieutenant van den heere rith- meester joncheer Francoijs van Vres tot ’t lichten van eenige mijteren ten behouve van zijne rithmeesters compagnie, ten dienste van de Con. Majesteijt van Bohemen veltoverste, Zijne Gen. den grave van Mansvelt ende vorst Christiaen van Brunswich etc., overgenomen ende neemt aen mitsdesen Dirck Adriaensz. van Gorinchem, geboortich van Heusden, voor mijter onder de voorss. heere rithmeesters compagnie, gelijck deselve Dirck Adriaensz. hem oock mitsdesen verobligeert in deselve qualiteijt ende belooft d’voornoemde compagnie te sullen volgen, ende hem te laten gebruijcken, sijne officieren respecteren ende obedieren ende voorts doen als een goet mijter toestaet ende behoort te doen. sullen werden verbeurt bij dengenen, denwelcken hem naer ■den voorschreven contracte punctuelyck niet en sal comen te reguleren, mitsgaders den innehouden van dien presteren ende voldoen. Oock daerenboven ons overgevende in den innehouden van desen bij den hove provintiael off hoogen rade in Hollandt goetwillichlijcken te laten condemneren tot des gebreeckigen costen, tot dien eijnde, soo om deselve condemnatie te ver- soecken als daerin te consenteren, onwederroepelyck consti tuerende Marten Deijm, Herman van Olen, Mourits van Starre- velt en Geraerd van de Velde, procureurs voor den voor schreven hove provintiael ende hoogen rade respective, te samen ende elx van hen in’tbysonder. Beloovende deselve con demnatie van waerden te houden sonder eenich tegenseggen, enz. Aldus gedaen ende gepasseert voor mij Dirck van Schoonder- woert, notaris publicq bij den hove van Hollandt, geadmitteert in ’s-Gravenhage residerende, ter presentie van Jan Cornelissen van der Cleij ende Johannes van Bueren, clerck mijns notaris, als getuijgen van geloove hiertoe versocht. Antonis Copall. Hendrick Bruno Wildelant. Jan Cornelisse. J. van Bueren. D. V. SCHOONDERWOERT, notS. publ. Protocol van notaris D. van Schoonderwoert. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 41