’T BLIJFT ORANJE BOVEN! Eindelijk, na lange dagen van spanning en angstig af wachten, hebben de kanonnen gebulderd en de kerkklokken geluid; van alle zijden wapperen vlaggen en wimpels, alom tooit zich een ieder met de geliefde oranjekleur; in stilte is dank gebracht en overluid wordt de jubel uitgekreten met diepe aandoening en erkentelijkheid, met onuitspre kelijke geestdrift begroet geheel Nederland de geboorte der Koninklijke prinses Juliana van Oranje-Nassau. En wel is daar reden tot danken en tot jubelen voor eene natie, welke zoo duidelijk toont zich bewust te zijn van hetgeen het feit dier geboorte te beteekenen heeft want, wat de uitbarsting der nationale vreugde kenmerkt, is niet alleen de zeer natuurlijke verheuging in eene gebeurtenis, die het levensgeluk verhoogt eener innig ge liefde Koningin, het is bovenal het besef van het onder pand dat daarin verkregen is voor het voortbestaan van den historischen band tusschen Oranje en Nederland, bij ver breking van welken band de onbescheiden speculation der buitenlandsche pers hebben dat laatstelijk nog duidelijk genoeg aangetoond Nederland al spoedig ernstig gevaar zou loopen niet lang meer Nederland te wezen. Hoe vaak moeten dan ook in de laatste dagen, ’t zij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 420