’t blijft oranje boven 382 ,,’t is Oranje ’t blijft Oranje ’t is Oranje boven”! als bemoediging in de uren van onzekere afwachting, ’t zij daarna, als uiting van dankbaarheid voor de geschonken uitkomst, bij menigeen als van zelve de woorden van den ouden volksdeun op de lippen zijn gekomen: Doch, in de stemming waarin een iegelijk onzer door de „blijde gebeurtenis” gebracht is, gaan de blikken niet enkel uit naar hetgeen de toekomst beloven mag; ook naar het verleden wordt teruggezien, al zij het slechts om zich rekenschap te geven van de wording van een band, welks bestendiging van zoo overwegend belang is voor ons volksbestaan, en met ingenomenheid gedenkt daarbij inzonderheid de Koninklijke Residentie, hoe menigmaal zij in den loop der tijden getuige heeft mogen zijn van de geboorte en den doop van spruiten uit het Huis van Oranje. Toch is dat voor de eerste maal niet dan vrij laat voor gekomen, lang nadat de donkerste dagen van den strijd tegen Spanje en de vrijwording der Vereenigde Nederlanden voorbij waren. Zoolang die eerste bange tijd duurde was ’s Gravenhage bijkans ontvolkt en verlatendientengevolge mag het zich dan ook niet beroemen de geboorteplaats te zijn van een uit het talrijk kroost van prins Willem I. „Saevis tranquillus in undis” luidt de welbekende lijf spreuk van den grondlegger onzer vrijheid, het emblema verduidelijkend van een halcyons-nest, dobberend op de baren; en hoe juist dat zinnebeeld gekozen was, wordt als ’t ware aanschouwelijk, wanneer men de verschillende plaatsen nagaat, waar de kinderen uit zijne opvolgende huwelijken geboren werdendie uit den eersten en den tweeden echt te Buren en te Breda, destijds vorstelijke residentiën, ook te Brussel, waar de Landvoogdes haar Hof hield; vervolgens te Dillenburg, ver van het oorlogs-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 421