't blijft oranje boven 385 .Ghij Graevenhage, suit op Willem moedigh zijn”, 2) 25 hoe waar dat was, bleek wel toen, op 2 November 1636, het prinsje, door een schitterenden stoet omstuwd, maar zelf in een eenvoudig metselaarsgewaad gestoken en met het schootsvel voor, in het openbaar verscheen om, op uitnoodiging van de regeering van Den Haag, den eersten steen te leggen van den te stichten Nieuwen Doelen. Wij mogen echter van ons onderwerp niet afdwalen en gaan dus niet verder in op de geschiedenis der jeugd van Willem II. Na diens geboorte werd de echtvereeniging van Frederik de Beaufort, Het Leven van Willem den II, Deel I, bl. 13. 2) „Geboortklock van Willem van Nassau”. Vondels werken in verband met zijn leven uitgegeven door Mr. J. van Lennep, II, bl. 559. Generaal stonden daarbij als peters, de Staten van Hol land en Westfriesland, benevens de Magistraat van Delft, door wie den doopeling insgelijks rentebrieven werden aangeboden, terwijl voorts eene ruime som ter beschikking van de Prinses werd gesteld, om in de kraamkamer te worden uitgedeeld. En daarbij bleef het niet; dat de Staten inderdaad voorhadden als vaders voor den jongen Willem te zorgen, bleek wel toen hem, reeds op vierjarigen leef tijd commissie werd verleend als cavalerie-generaal, en een jaar later, hem door de verschillende gewesten de opvol ging werd verzekerd in de hooge bedieningen, door zijn vader bekleed. Zooals een oud schrijver het uitdrukt, was hij dan ook „het Voorwerp van Js Lands Hoop en ’t Troetelkind der Algemeene Staaten” en „Niet minder de lust en liefde van Hollands Ingesetenen”. x) En had Vondel bij de geboorte van het prinsekind voorspeld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 424