't blijft oranje boven 386 1) Onbegrijpelijk is het hoe de biograaf van Amalia van Solms, Prof. Kleinschmidt, kan opgeven dat het kind tot 1644 geleefd heeft. De juiste datum van het overlijden, 11 Augustus 1630, wordt door Huygens aangegeven in zijn Dagboek, blz. 17. 2) In April 1642, volgens Kleinschmidt. Hendrik en Amalia van Solms met nog tal van spruiten gezegend, die alle het levenslicht zagen in het stadhouder lijk kwartier op het Binnenhof, doch waarvan verscheidene hun reeds in de eerste kindsheid door den dood werden ontnomen. Zoo een tweede zoon, den 3oen November 1639 geboren, maar nog vóór het einde des jaars schielijk gestorven, alvorens het voornemen verwezenlijkt had kunnen worden, hem bij een plechtigen doop de namen Hendrik Lodewijk te geven, naar de koningin Henriette van Engeland en koning Lodewijk XIII van Frankrijk. En van de zeven dochters mochten slechts vier den vol wassen leeftijd bereiken; van de drie overige, overleefde eene, Elisabeth, hare geboorte slechts een enkelen dag; de andere Henriette Amalia en Isabelle Charlotte stierven de eerste na eenjaar, de andere op tienjarigen leeftijd. 2) De oudste der overlevende, in leeftijd op Willem II volgend, was Louise Henriette, den ayn November 1629 geboren. Toen werden wederom de klokken van’s Graven- hage geluid, en bij den doop van het prinsesje, op 16 December, stond, in de toenmalige Fransche Kerk op het Binnenhof, de Vroedschap der Hofstad als getuige, met de Ridderschap van Holland, de gemalin van den Frieschen Stadhouder, graaf Ernst Casimir van Nassau, en de zuster der prinses van Oranje, gravin Louise Christine van Solms. Overbodig zal het welhaast zijn hierbij te voegen, dat het kind in de hofkringen alras als Mademoiselle d’Orange betiteld opwies tot de vrome en sympathieke vorstin, die als gemalin van den grooten keurvorst van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 425