34 Eerstelick soo heeft hij lieutenant den voornoemden Dirck Adriaenss. vereert tot aenritzgelt in specie sestien rijcxdaelders, sonder nu ofte immermeer daervooren eenige cortinge te mogen doen ofte actie te pretenderen. Heeft voorts denselven daeren- boven geanticipeert ende verschoten, gelijck hij Dirck Adriaensz. oock bekent ontfangen te hebben, de somme van hondert vijftich Carolus guldens van 40 grooten, waermede hij hem selven oock wel ende behoirlick sal monteren ende van alles versien, te weten met een bequaem paert, twee pistolen ende voorts gelijck een harquebusier schuldich is ende behoort te doen, ende binnen den tijt van veertien dagen compleet vervougen ter plaetse, die hem gedestineert ende aengewesen es, om voorts te vertrecken ende volgen zijnen ritmeester ende d’compagnie ten dienste als vooren, welcke somme hem sal gecort werden van sijne gagie in discretie soo veel d'selve can lijden. Sal voorts tot gagie genieten, waervooren den voornoemden lieu tenant uijtten naem van zijnen rithmeester hem sterck maect, de somme van negentien Duijtsche guldens, yder gulden gerekent jegens dertich stuijvers Hollants geit, alle loopende maenden, waervan d’eerste maent ingaen sal, wanneer hij Dirck Adriaenss. sal gecomen zijn behoirlijck gemonteert ter gedestilleerde plaetse. Ende oft gebeurde, dat den voornoemden Dirck Adriaensz. in gebreecke bleve behoirlijck gemonteert ter gedestineerde plaetse op den precysen tijt te comen, sal gehouden sijn costeloos ende schadeloos d’voorss. geanticipeerde penningen te restitueren, waervooren Fijck van Linschoten, notaris publycq, woonende alhier in den Hage, hem selven stelt ende constitueert borge als principael, onder renuntiatie van de benefitien excussionis et ordinis; doch ter gedestineerde plaetse behoorlick gemon teert verschenen zijnde ende dienst ende tocht gedaen hebbende, sal deselve borge van dese sijne borchtochte ontslagen zijn, ende schoon daernae comende t’ overlijden, sal hij lieutenant ter saecke van ’t voorss. verschot aen zijne Dirck Adriaensz. vrienden geene actie connen ofte mogen pretenderen. Gelijck mede d’ voornoemde Dirck Adriaensz. belooft d’ voorss. zijne borge van dese borchtochte costeloos ende schadeloos te sullen houden ende indempneren. Belovende de voorss. contrahenten ende borge desen elcx in haere regardt wel ende getrouwelijck naer te comen ende voldoen, daeronder verbindende hare respective personen ende goederen, gheene uijtgesondert, tot bedwanck van alle rechten ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert voor mij JohanAdriaenss. vanWarmenhuijsen,notaris UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 42