’t blijft oranje boven 391 nalen wil aangesteld werd tot Stadhouder, Kapitein- en Admiraal-generaal der Unie, welke hooge waardigheden vervolgens in zijne mannelijke en vrouwelijke nakome lingschap erfelijk werden verklaard. Uit zijn huwelijk met de Koninklijke prinses van En geland had Willem IV op dat tijdstip slechts eene dochter in leven, de destijds vierjarige prinses Caroline verschei den andere kinderen waren kort na de geboorte gestorven of levenloos ter wereld gekomen. Het is derhalve te denken hoe uitbundig de algemeene vreugde was, toen hem den 8n Maart 1748 in Den Haag een zoon werd geboren die 8e Maart! hoe lange jaren daarna nog, zou, onder geheel veranderde omstandigheden, die ge boortedag bij de getrouwen van het Oranjehuis tradi tioneel worden herdachtMaar bij de geboorte van Willem Batavus voorzag niemand de mogelijkheid dat zich andermaal eene verandering van omstandigheden zou kunnen voordoen. Hoog stond immers de Oranjezon in vollen luister. Den nn April had de doopplechtigheid van den Erfprins plaats in de Groote Kerk, met een praal vertoon als sinds bijna een eeuw in Den Haag niet aan schouwd was. En er was wat te zien voor de kijklustigen eerst de stoet waarmede, in een lange rei van staatsie koetsen, de Erfstadhouder, onder de tonen van het Wil helmuslied, vergezeld van alle de heeren zijner hofhou ding, ter kerke reed, gevolgd door allen die als getuigen tegenwoordig moesten zijn, afgevaardigden van de Sta- ten-Generaal, van de Staten van Holland, van Zeeland en van Friesland,1) voorts van de steden Nijmegen, Dor- Volgens de Gedenkschriften van G J. van Hardenbroek, D. I, bl. 10, beraadslaagden de Staten van Utrecht zoo lang over de vraag of zij al dan niet zouden aanbieden mede als peters over den jongen Prins te staan, dat diens doop plaats had, voordat zij nog tot een besluit gekomen waren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 431