’t blijft oranje boven 392 drecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rot terdam en Schiedam toen de stoet, waarmede de doo- peling in een draagstoel naar de Kerk werd gebracht, voorafgegaan door alle de dames van het Hof en begeleid door pages en gardes-du-corps. En na afloop der ge wijde handeling konden de kijkers zich nog verlustigen in het zien afstappen der gasten aan het Mauritshuis, waar een groot feestmaal werd aangericht voor de of- ficieele wereld, en daarna in het op- en aanrijden voor de Trêveszaal van de velen, die zich daar vereenigden om den Prins hunne gelukwenschen aan te bieden einde lijk nog in de algemeene illuminatie, waarmede de dag besloten werd, en waarbij de geheele bevolking gelegenheid vond om door opschriften en zinnebeelden van hare ver knochtheid aan het Stadhouderlijk Huis te doen blijken. Het was een feestdag als de Hofstad in lang niet had be leefd, maar die zich ook niet spoedig zou herhalen driejaren daarna overleed prins Willem IVeenige jaren later daalde ook zijne gemalin ten grave. Dejonge Stadhouder, Willem V, toen nog slechts een tienjarige knaap, bleef over als eenige mannelijke spruit van den Oranjestamaan zijn leven alleen hing het voortbestaan van het „éminente Huis”. Maar God dank, het bleef „Oranje Boven”! dat leven bleef gespaard en al spoedig zelfs schoot de stam weder frissche loten, al bracht ook de echtverbintenis van Wil lem V met de prinses Wilhelmina van Pruisen aanvankelijk een droeve teleurstellinghun eerstgeboren zoon overleed daags na zijne geboorte. Maar het volgend jaar was de vreugde dan ook te grooter toen eene prinses geboren werd, bij wier doop wederom aan den Haag een schouwspel ge geven werd, als alleen mogelijk was in die dagen van groote materieele welvaart en volkomen binnen- en buitenlandsche rust. Wel werkte het strenge jaargetijde niet mede om de schittering te verhoogen van den langen stoet, waarmede op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 432