35 Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen. XI. Albert de Bardesen. Willem van Brederode. Dierck Adriaenss. van Gorcum. Jan Mithsiel. F. van Linschooten. J. A. van Warmenhuijsen. not. publ. Op huijden den 18 Meert 1649, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaar notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende, ende voor de naer- genoemde getuijgen, den Edelen Manhaften heer Gasper Symon de Mazan, capiteijn lieutenant van de compagnie curasiers van Sijn Exellencie van Solms zal. gedachte, in garnisoen binnen Mastricht, ende bekende tot solliciteur der voorss. compangnie aengenomen te hebben den Edele Willem Bronsvelt, solliciteur van compangnien, woonende alhier in den Hage, gelijck den selven Bronsvelt, mede compareerende, bekenden de bediening van de voorss. compangnie te hebben geaccepteert op de con ditiën hiernaer volgende. Te wetendat den voornoemden solliciteur de ordonnantiën der voorss. compangnie sal bevor deren, lichten ende de penningen van dien op zijne quitantie ontfangen ende deselve tellen ofte geven aen dengeenen, die de gemelde heere de Mazan, ’t sij bij wissel, assingnatie off andersints sal ordonneeren te betalen, doch dat d’selve betalinge alhier in den Hage sal geschieden, ofte soo sulcx daer buijten vereijschte gedaen te werden, dat ’t selve sal wesen tot costen ende risico van den voornoemden heere de Mazan, welcke wissel en assingnatien ofte ander documenten tot ordre van betalinge den voorss. Bronsvelt strecken sullen voor quitantie. Dat mede den opgemelden Bronsvelt sal besorgen, sooveel in hem is, dat de absente ruijters op over te senden behoor- lijcke attestation werden goet gedaen ende voorts dienaengaende UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. publycq bij den hove van Hollandt geadmitteert, in ■’s-Graven hage residerende, ter presentie van capiteijn joncheer Willem van Brederoede ende Jan Mitchel, edelman onder de guarde van Zijne Pr. Exellencie, als gelooffwaerdige getuijgen hiertoe versocht. Op huijden den 2Óen Maart anno 1622.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 43