’t blijft oranje boven 397 doopt worden en daarna nog de geboorte van een tweeden beleven x). Hoe ongekend gunstig stonden in die dagen alle teekenen der toekomst, hoe was het of het Koninklijk Huis een krachtigen bloei te gemoet ging, als waarin het zich nimmer te voren had mogen verheugen. Helaas, wij weten maar al te goed hoe dat schijnbaar zoo gegrond vooruitzicht door bittere teleurstelling werd gevolgd. Van de beide zoons van prins Frederik was de eerste reeds in zijn vroege kindsheid gestorven; de tweede overleed in 1846, slechts tien jaren oud. Toen kwam de beurt aan prins Alexander; door eene sleepende kwaal aangetast, werd hij tot herstel zijner krachten naar milder luchtstreek gezonden; het mocht niet baten. Ver van hier, op Madeira, bezweek hij in het vroege voorjaar van 1848. En zijn jongere broeder, prins Hendrik, werd tot ge luk der natie, wel niet vroegtijdig uit het leven wegge nomen 2), maar zijn stam te mogen voortzetten werd hem niet gegeven. Beide zijne huwelijken bleven kinderloos. Zoo was er dan binnen betrekkelijk korten tijd nog slechts mannelijk oir over uit het huwelijk van Koning Willem III. Op prins Willem was den 15 September 1843 prins Maurits gevolgd, die den i8n October in de Kloosterkerk werd gedoopt, maar reeds als aanvallig jongske van nog geen zeven jaren overleed. Sommigen zullen zich nog den droeven indruk kunnen te binnen De gewezen Koning overleed te Berlijn den I2n December 1843. Den 1511 September d. t. v. was zijn tweede achter kleinzoon, prins Maurits, geboren. 2) Deze, den 13a Juni 1820 op Soestdijk geboren, werd te Baarn gedoopt. Èen op hem volgend prinsje, dat den i8n Juni 1822, den zevenden gedenkdag van den slag van Water loo, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd gedoopt, over leed reeds enkele maanden daarna.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 440