EENE ZEVENTIENDE EEUWSCHE LOTERIJ VAN SCHILDERIJEN. Toch was ductie van bekende dissertatie van aardig bewijs van 1) Het leven en de werken van Gerrit Don. Leiden, 1901. 2) Ook door het Haagsche Sint Lucasgilde zelf werden soms loterijen van schilderijen gehouden, gelijk uit Obreen’s archief III bl. 272 blijkt. Het is bekend, hoe in den gulden tijd van Holland’s kunst in ruimen kring belangstelling werd gewekt voor de werken der Hollandsche schilders en hoe zelfs in vrij eenvoudige woningen nog dikwijls schilderijen werden aangetroffen, gelijk uit de boedelinventarissen blijkt, het dikwijls moeilijk om, bij de groote pro- schilderijen, steeds koopers te vinden. De Dr. W. Martin levert menig het verkoopen van schilderijen op kermissen, enz. Ook het houden van loterijen werd aan gegrepen om de schilderstukken aan den man te brengen -) en de hierachter afgedrukte aankondiging geeft een voor beeld op welke wijze hierbij werd te werk gegaan. Om het koopen van loten aantrekkelijk te maken werd niet alleen voor een gering bedrag de kans gegeven om een schilderij te verwerven, maar bovendien werd nog de gelegenheid geboden om zilveren schalen van vrij groote waarde te trekken. Merkwaardig is, dat niet het aantal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 447