EENE ZEVENTIENDE EEUW.SCHE LOTERIJ. 405 h Obreen’s archief III bl. 257 2) Hans of Jan Jordaens de Oude werd in 1579 te Ant werpen geboren en was leerling van Maarten van Cleef. Hij huwde met de weduwe van Frans Pourbus (overl. 1580) en woonde in 1604 te Delft. Hans of Jan Jordaens de Jonge werd in 1617 of in 1626 te Delft geboren, bezocht Italië en was later te ’s-Gravenhage en te Voorburg gevestigd. Deze beide schilders zijn niet te verwarren met den bekenden Jacob Jordaens te Antwerpen, 1593- 1678. loten wordt vermeld, zoodat wij niet kunnen nacijferen of de kans op winst in eenige evenredigheid stond tot den voor elk lot te betalen prijs. Zeker is echter, dat op een groot aantal koopers werd gerekend. De bijgevoegde prijzen in zilver vertegenwoordigen reeds eene waarde van 380 gulden, gelijkstaande met de opbrengst van 2660 loten. De aankondiging draagt geen vermelding van hetjaar, waarin de loterij gehouden is. Uit den vorm der druk letters valt te vermoeden, dat dit geschied moet zijn in de eerste helft der 17de eeuw en hiermede stemt overeen, dat Abraham Lenaertsz. van der Beest in 1603 in het Haagsche Sint Lucasgilde werd opgenomen en in 1620 in het „Dagbouck van Schout, Burgemeesteren en Schepenen” van ’s-Gravenhage vermeld wordt, wegens de hem op 22 Februari van dat jaar verleende vergunning om „een biersteeckerye alhyer in den Hage te mogen oprechten”. De aankondiging luidt: „Verclaringhe hoe ende in wat manieren Abraham Lenaertsz. van der Beest, met advijs van den Bailliou, Burgemeesters ende gherechte van ’s Graven Haghe, heeft opghestelt dese- navolgende stucken schilderye, tot 43 int ghetalwaer onder oock sommighe zijn dewelcke ghemaeckt zijn van meester Hans Jordaensz. 2), al t’samen verciert met vergulde lijsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 448