406 EENE ZEVENTIENDE EEUWSCHE LOTERIJ. Hier bij noch 380 gulden Item den eersten ende hoochsten prijs is een Gooden bancket, gemaeckt van Hans Jordaen voorz. met een schael, weecht 20 oneen, compt op 330 gulden. Den tweeden prijs is van Beltzesar, daer de hant tegens die want schrijft, met een schael weecht twaelf oneen, compt tsamen 207 gulden. Hier bij noch 380 gulden aen silver en vergult werek, ende sal geschieden in'der manieren als volcht Eerstelijck sullen alle liefhebbers, die in desen begeeren in te legghen, haren naem mette somme van haer inge- leyde looten werden te boek ghestelt ende register daer- van ghehouden werden naer behooren. Item zo wie bevonden wort op eenen naem de meeste looten in geleyt te hebben, sal daermede winnen een silvere schael, weecht negen oneen. Item wiens naem eerst ende lest uytghetrocken sal worden, sal daer mede winnen twee silvere lepelen, ende valt hem noch eenighe prijs daertoe, gheniet evenwel den selven. Item, op dat alle fraude gheweert ende den inlegghers goet contentement mach gheschieden, soo sal den op- stelder deses, het selvige stellen in handen van de Mage- straet voorschreven, die alsdan ten uitganek deses het- selve register ende alle stucken sullen visiteren, ende in presensie van een van hare ghecommitteerde ende met haren ghezwooren Booden van ’t begin tot den eynde worden uytgetrockenEnde sullen beginnen smorghens met Sonneschijn ende wederom ophouden ende sluyten t’ savonds voor den Sonnenonderganck; ende sal alle avonts het selvighe werden ghebracht op het Stadthuys in bewaringhe van de voorschreven Heeren ende Mage- straten, ten eynde daer niemant in te cort mach ghe schieden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 449