36 alles te doen ’t geene tot dienste der voorss. compagnie sal vereijsschen ende in de sollicitude van dien ordinaris wertgedaen. Ende dit voor den tijt ende termijn van acht achtereenvol gende heeren-maenden, waervan de eerste maent vervallen sal sijn den 9en Aprillis eerstcomende deses jaers 1649. Voor welcke sollicitatie ende moijten den voornoemden Bronsvelt sal genieten ende den gemelde heere Masan aen hem belooft tot tractement de somme van vijfl'tich gulden, alle heere-maenden van 42 dagen ende daerenboven een ten hondert alle gelijcke heere-maenden van alle de penningen, die den voornoemden Bronsvelt aen den meergemelde heere de Mazan ofte door derselver wisselen, assingnatien off andere ordre tellen ofte verschieten sal, ingaende opte respective dagen dat deselve penningen gedeelt sullen sijn ende gedue- rende ter tijt ende wijlen toe, dat den gemelden Bronsvelt daer- van ’t sij van ’t lant ofte van den voornoemden heere de Mazan sal wesen voldaen ende gerembourseert, etc. Ende sal den meergenoemden Bronsvelt sijn gehouden naer de expiratie van yder maent, ofte ten lancxsten acht dagen daer- naer, in vougen als vooren, sooveel penningen te furneeren, als yder maentlicke ordonnantie sal bedi agen, des daervan te sullen mogen innehouden het voorss. tractement van vijfiftich gulden ter maent ende den interest van de verschooten penningen. D’oncosten op ‘t lichten ende betalen van de ordonnantiën vallende, soo vereering als Nieuwejaeren, sal bij de voorss. heere de Mazan alleen moeten gedragen ende van sijnent wegen gegeven, mitsgaders in reeckeninge vóór uuijtgeeff gebracht mogen werden. Ende sal de voorss. heere de Mazan sijne solliciteur Willem Bronsvelt niet mogen verlaten ofte eenen anderen aennemen, voor ende alleer hij denselven ten vollen sal hebben betaelt van de tractementen, capitaele penningen als den intereste van dien. Ende sullen de voornoemde comparanten den anderen twee heere-maenden te vooren moeten waerschouwen om in desen contracte te continueren oft niet. Tot naercominge van ’t geene voorss. is, de voornoemde comparanten verbinden haere respective persoonen ende goe deren, egeen uuijtgesondert, ende specialijcken den voornoemden heere de Mazan de ordonnantie ende soldije van de compagnie tot subjectie van alle rechten ende rechteren. Aldus gedaen ter presentie van d’heer capiteijn Johan Theo- UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 44